Eindhovense Koren Federatie

 
 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
   

 

NIEUWS

 

_____________________________________________________________________________________
 

SAVE THE DATE

 

Na een succesvolle editie in 2019 en 2021 (online-versie) organiseert vocaal platform KORENVELD onder de naam “Brabant Luidkeels” op 9 november 2024 een dag waarin de koorzanger centraal staat. 

Waar het gaat om inspireren, informeren en delen. 

Een dag boordevol interactieve workshops en inspirerende kooroptredens! 

Bedoeld voor dirigenten, zangers en koren uit heel Brabant, jong en oud.

 

Noteer de datum in uw agenda en houdt onze website in de gaten voor meer informatie. 

 

Datum: zaterdag 9 november 2024

Activiteit: Brabant Luidkeels

Organisatie:  Korenveld

Locatie: CKE Eindhoven

 

www.korenveld-brabant.nl

 
 
 
_________________________________________________________________________
 
Nieuwsbrief December 2023
 
Nieuwe Website voor EKF
Ook EKF gaat in zijn tijd mee en laat de huidige website vervangen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met SupportPunt. De reden voor deze stap is gelegen in het niet meer in deze tijd passen van de werking en uitstraling van de huidige site. Wanneer alles volgens plan verloopt kunnen wij het eindresultaat  presenteren op onze ALV op dinsdag 16 april 2024.
 
Verzoek aan de koren
Teneinde deze actie goed te laten slagen, is een juiste content van de website van groot belang.
Daarom vragen wij u om vóór 1 februari uw koorgegevens op de huidige site nog eens te checken opdat wij die zo nodig kunnen corrigeren. Het daarbij leveren van een recente koorfoto en huidig logo van het koor zijn daarbij welkom . 
Uw reactie svp sturen aan Michel Wenting met een mail to: mmwenting@hotmail.com
 
Algemene Ledenvergadering EKF
De algemene ledenvergadering van onze vereniging (volgens het schema van per jaar steeds een volgende dag in de week plannen om zoveel mogelijk koren, los van hun repetitie-avond, aanwezig te laten zijn) is op dinsdagavond 16 april 2024 om 20.00 uur in de Raadszaal van het Designhuis aan het Stadhuishuisplein.                        
Natuurlijk zijn de bestuurders van de koren die op die avond repetitie hebben ook van harte welkom. Zoals gezegd staat op deze avond de presentatie van de nieuwe website op de agenda maar natuurlijk ook de belangrijke subsidieregeling(en) vanaf 2025 tot 2028. Wij proberen daarvoor een uitleg te presenteren die de komende jaren voor onze koren van belang zal zijn. Hiervoor zal de op 14 december j.l. gepresenteerde CKE informatie als basis gaan dienen.
 
Brabant Luidkeels
De Stichting Korenveld  heeft na enkele jaren Corona opnieuw het projectplan Brabant Luidkeels 2024 opgepakt. Deze dag die nu in EINDHOVEN staat gepland zal op 9 november 2024 gehouden worden in het gebouw CKE aan de Pastoor Petersstraat.  
Op het programma staan diverse workshops en masterclasses  die zeer interessant zullen zijn zowel voor koren als voor individuele zangers. Precieze informatie volgt z.s.m.
 
Bruisweekend CKE
Het volgende Bruisweekend CKE zal zijn op 15 – 17 maart 2024.                               
De organisatie van ‘Bruisweekeinden’ is in plaats gekomen voor de dag van de amateurkunst.  In de huidige opzet kunnen zich veel meer koren/muziekverenigingen presenteren met uitvoeringen in de grote zaal van het CKE. Ja en die uitvoeringen tellen ook mee als subsidiegrond. Informatie en aanmelden bij het CKE.
 
Jaarafsluiting en een nieuwe start
Het jaar 2023 was na het verschrikkelijke coronatijdperk weer het eerste volle jaar dat er gewerkt kon worden aan de talrijke uitvoeringen van onze lidkoren. We begrijpen dat de bezoekersaantallen bij de uitvoeringen nog niet helemaal op peil zijn en dat ook de ledenaantallen nog wat achterblijven. Mede door de start van enkele nieuwe koren in het Eindhovense, vertrouwen we er toch op dat onze koren hierin een crescendo kunnen bewerkstelligen en dat wij als EKF met onze dienstverlening  achter u kunnen blijven staan.
Met dank voor uw vertrouwen in het afgelopen jaar, zien wij uit naar alle nieuwe initiatieven in het nieuwe jaar en wensen u daarbij allen veel muzikale voorspoed en geluk!
 
Eindhoven, 18 december 2023.
_______________________________________________________________________________________
 
Nieuwsbrief Oktober 2023
 
Nieuw lid EKF
Per 1 juli jongstleden heeft de EKF er een nieuw lid bij, te weten:
4Tune-Entertainment”
Het is een popkoor met 50 leden (10 heren en 40 dames)
Het repertoire is jazz, pop, gospel en populair.
De dirigent is Dan Loredan en hun secretaris is Jeroen van Hees
De repetitielocatie is Vitalis Wilgenhof Eindhoven.
De repetitiedag is dinsdag met van 20.00 uur tot 22.30 uur de repetitie
https://eindhovensekorenfederatie.nl/images/stories/4tuneentertainment.png
 
CORONAVEILIG repeteren.
Een van onze lidkoren had zeer recent enkele dagen na een repetitie met bijna 70 leden 22 coronapositief geteste zieken. Het bewijst dus dat het virus nog steeds rondwaart en je er dus goed aan doet daar rekening mee te houden. Het bestuur van betreffend koor heeft er daarom voor gekozen de ventilatie stevig laten verhogen en voor weer een ruimere repetitie-opstelling.
 
Cultuurbrief
De Stichting Cultuur Eindhoven heeft voor het Cultuurbeleid van de Gemeente Eindhoven een cultuurbrief ontwikkeld waarin een advies voor het cultuurbeleid voor de komende vier jaar periode 2025 t/m 2028 werd verwoord. In de diverse sessies in de ontwikkeling van dat advies hebben wij vanuit EKF er op aangedrongen het plan, dat op éénmaal het woord Amateurkunst na volledig gericht was op de professionele kunstenaars, meer aandacht te vragen voor de amateurkunst. Uiteindelijk heeft dat mogen resulteren in een speciale paragraaf voor de amateurkunst. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de behoefte aan meer en beter betaalbare ruimte voor repetities en optreden.
Aangaande de subsidieregeling voor de amateurkunst 2025-2028 is er voor alle amateurgezelschappen /dus ook voor alle koren op
14 december een informatiebijeenkomst bij het CKE.
Daar zal het EKF met name letten op:
 • De regels omtrent eigen vermogen van een koor in relatie tot de neiging van de gemeente om géén subsidie te verlenen wanneer je een evenement / concert / project anderszins zelf zou kunnen bekostigen. Het gegeven dat je als koor eigen vaste kosten hebt en ook tegenvallers moet kunnen opvangen is voor die koren een gegeven.
 • De opmerking m.b.t. de inschatting van de waarde aan de hand van een puntentelling van de culturele bijdrage van een koor / ensemble /project heeft voor ons vraagtekens. Temeer dat we dat voorbij zagen komen als afwijzingsgrond voor een subsidie van een op te richten kinderkoor!
 
Nieuwe taakverdeling bestuur EKF
Na de algemene ledenvergadering met daarin de oproep voor een extra bestuurslid heeft zich als kandidaat aangemeld de heer Mathieu Rutten.
Vanaf augustus is hij opgenomen in ons team en hebben wij in overleg de navolgende taakverdeling afgesproken.
Marina Jonker ………. Voorzitter
Henk de Wit…………… Secretaris
Fons de Breet………… Penningmeester
Mathieu Rutten……… Kandidaatbestuurslid met de Nieuwsbrief ontwikkeling
Michel Wenting……… Bestuurslid met website-beheer korenprojecten.
 
Wij wensen Mathieu veel succes! Tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal zijn benoeming als bestuurslid worden voorgesteld.
 
Doel van de agenda op de website EKF
De agenda op onze website heeft vooral tot doel om als koren elkaar te informeren over waar, wanneer en welke werken we gaan uitvoeren.
Het voordeel is dat je bij de planning van je optredens kunt zien wie wanneer welk werk uitvoert of heeft uitgevoerd. Daarmee kun je voorkomen dat je zowel qua datum als qua uit te voeren werk in elkaars vaarwater zit. Om ook in de tijd nog wat terug te kunnen kijken worden alle concerten na uitvoering in het historie-deel van de agenda geplaatst. (donkerbruine tekst) Zo weet je snel of een werk recent nog is uitgevoerd en door wie.
 
Bruisweekenden CKE
In het overleg met het CKE is besloten voortaan af te zien van de
“Dag van de Amateurkunst”
Daarvoor waren diverse redenen, maar het belangrijkste is dat het CKE wil terugkomen met de zgn. “Bruisweekenden” waarin allerlei gezelschappen kunnen optreden in de diverse ruimtes van het CKE.
Het eerstvolgende ‘bruisweekend’ wordt gehouden van 1 t/m 3 december. Als het goed is heeft u hierover van het CKE bericht gekregen hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.
Meer hierover is in ontwikkeling waarbij we als EKF betrokken zijn en u op de hoogte zullen houden!
 
Enquête Koorscholing
In ons overleg bespraken wij de eindstand van de onlangs uitgezette enquête ‘koorscholing’. Dit met dank aan alle deelnemers.
De respons was met een 13-tal reacties wat teleurstellend en maakt dat je geen echt strak beeld kunt vormen van het gegeven ‘koorscholing’ bij de leden. Wat we uit de respons kunnen opmaken is dat de bekendheid met de regeling beperkt is evenals het gebruik. Ook zou het bedrag voor de eenmalige subsidie van € 150,- voor speciale acties m.b.t. kwaliteitsverbetering bij onze koren wat laag zijn.
Het bestuur zal tijdens de komende ALV, op basis van de conclusies uit dat onderzoek, komen met het voorstel om het subsidiebedrag voor speciale acties ter bevordering van de kwaliteit van een koor van € 150,- te verhogen naar max. € 200,- per jaar en het éénmalige dus los te laten. (e.e.a. echter zolang er budget is.) Wij adviseren onze lidkoren wel om onze nieuwsbrieven te delen met alle bestuursleden en om onze Algemene Ledenvergaderingen bij te wonen. Wij verwachten, dat daardoor informatie vanuit de EKF beter wordt ontvangen.
 
Brabant Luidkeels
Door de omstandigheden met betrekking tot Corona heeft dit evenement een aantal jaren niet plaatsgevonden. In de netwerkorganisatie bestaande uit de stichting Maestro, de stichting Koorplein Noord Brabant, Het Brabantkoor, de Tilburgse- en de Eindhovense Korenfederatie en het Zuid Nederlands Concertkoor, staat dit evenement met diverse workshops met kwaliteitsverbetering tot doel, voor 2024 weer in de steigers!
In principe is Eindhoven gekozen als de plaats waar het allemaal gaat gebeuren. Hiervoor is bij het CKE aan de Pastoor Petersstraat 180 een optie genomen voor de huur van dat gebouw op 9 of 16 november 2024.
Er moeten nog wat beslissingen worden genomen maar dit is de stand van zaken; we houden u op de hoogte!
 
Korenfestival ?!
Er zijn weer contacten met de programmeur van het Muziekgebouw in zake een korenfestival voor Eindhovense koren.
Zodra hier meer over bekend is zullen wij u berichten.
 
Nieuwsbrieven
Het secretariaat van het EKF ontvangt van allerlei andere instanties nieuwsbrieven en stuurt die dan door naar de lidkoren. Wij merken dat niet iedereen daar belangstelling voor heeft. Ook alle collegiale doorgestuurde concertaankondigingen worden niet altijd gewaardeerd.
Ons advies in dezen is tweeërlei:
 • Abonneer je als koor zelf voor de nieuwsbrieven die voor het koorbestuur van belang zijn. Wij adviseren dit in elk geval te doen voor de nieuwsbrieven van: LKCA, Stichting Cultuur Eindhoven, CKE, Stichting Maestro en SupportPunt Eindhoven.
 • Maak als koor zelf een maillijst aan voor het versturen van je concertaankondigingen.
 
ALV EKF ‘save the date’
Voor de ALV zetten we ieder jaar in op een andere dag in de week zodat we zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen laten zijn.
Neemt niet weg dat de leden die op die dag een repetitie hebben natuurlijk toch van harte welkom zijn.
Voor 2024 is die dag vastgesteld op dinsdag 16 april. Locatie wordt nog bekendgemaakt.
 
Helmond, 19 Oktober 2023
 
 
______________________________________________________________________________________
 
 
Nieuwsbrief juni 2023   
 
 
Algemene Ledenvergadering EKF
 
Op onze algemene ledenvergadering (ALV) op
maandag 17 april in wijkgebouw ‘Het Slot’,
is de  wijziging van de statuten van het EKF goedgekeurd.
 
De primaire aanleiding voor deze wijziging betreft:
- de ‘Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Ook belangrijk voor de koren;De voor de vereniging /rechtspersoon van toepassing zijnde aspecten van deze wet per 1 juli 2021, moeten per 01.07.2025 opgenomen zijn in de statuten van de rechtspersonen i.c. verenigingen, maar weet dus: de wet is al vanaf 1 juli 2021 van kracht en het veranderproces van concept naar een definitieve acte heeft binnen de vereniging vaak een lange doorlooptijd.
De bij de EKF aangesloten koren kunnen ook gebruik maken van de door de EKF verkregen korting bij Mark Wachters Notarissen.
 
Alle gewijzigde aspecten vindt u in de toelichting op onze website onder statuten.
 
Voor vragen en advies hierover kunt u bij ons terecht.
 
Eindhoven Cultuur
Naar aanleiding van een aantal rapportages zoals die door Eindhoven Cultuur werden gepresenteerd in de zgn. ontbijtsessies van deze Stichting, vonden wij het interessant om onze leden tijdens de ALV kennis te laten maken met de verschillende ingangen voor extra subsidies buiten de Basissubsidie via CKE.
De presentatie die hiervoor in ons overleg werd gegeven door beleidsmedewerker van de stichting dhr Brendan Vos; hij gaf aan zaken als:
 • Snel geld(voor professionele makers om een impuls teweeg te brengen in de beroeps praktijk van de (Eindhovense) aanvrager. (bijv. de professionele dirigent of begeleider van een koor);
 • Drie rondes per jaar om tot 30.000,- een project te realiseren.Aanvraag wordt beoordeeld op artistieke kwaliteit; publieksbereik; lokaal belang; zakelijke kwaliteit;
 • Amateurkunstregeling Wordt uitgevoerd door CKE;
 • Cultuurscaneen overzicht van het feitelijke beeld van de stand van kunst, cultuur, creativiteit en trends.
 • Cultuurbrief ‘25-’28Advies aan college Subsidieverordening 2025-2028: De juridische basis uitvoering subsidiebeleid;
 • Cultuurscan De inhoud concept Cultuurscan;
 • CultuurparticipatieBezoek of Actieve deelname
 • Input Cultuurparticipatie (in de scan) Ruimten, Vergrijzing, Positie in de keten, Vrijwilligers, Netwerk, Zichtbaarheid Amateurkunstregeling;
 • Vervolgstappen Volgende bijeenkomsten 8 mei 10.30 - 12.30 Bijeenkomst 1 concept Cultuurbrief Locatie: NULZES. Op 20 juni 14.00 - 17.00 Bijeenkomst 2 concept Cultuurbrief Locatie: Parktheater.
 
Brendan nodigt iedereen uit om contact met hem op te nemen voor vragen ideeën en om ook als koren van de amateurkunst meer betrokken te raken bij de Stichting Eindhoven Cultuur.
 
Zijn volledige presentatie kunt u terug vinden op onze website
 
Nieuw bestuurslid
Enkele dagen na de ALV EKF heeft zich bij ons een nieuwe kandidaat bestuurslid aangemeld te weten:
Dhr. Matthieu Rutten vanuit de Eindhovense Oratorium Vereniging EOV.
Samen met hem zoeken naar een geschikt moment voor kennismaking.
 
 
Toch nog een Korenfestival ? !.
 
In het contact met de programmering van Muziekgebouw Eindhoven……………
 
 
Contacten met:
 
CKE
 
Brabant Luidkeels
 
Jubileum Sing Along KBZON
 
KBZON - de nationale korenbond - bestaat 135 jaar! Hoe kunnen we dat beter vieren dan met zoveel mogelijk stemmen samen te zingen? 
Hierbij nodigen we je dan ook van harte uit voor een feestelijke Sing Along op zaterdag 18 november 2023 in Musis & Stadstheater Arnhem. In samenwerking met het professionele ensemble Consensus Vocalisorganiseren we een inspirerende scratchdag voor alle type koorzangers rond het swingende koorwerk ‘Feel the Spirit’van de bekende Engelse componist John Rutter.
 Inschrijving is mogelijk als koor, maar ook als individuele zanger(es). Koorervaring is een pré, maar geen vereiste om mee te kunnen doen. De bladmuziek en bijbehorende oefenfiles krijg je vooraf toegestuurd, zodat je goed voorbereid kunt aansluiten. Onder leiding van dirigent Béni Csillag en enkele vocale coaches dompel je je een hele dag onder in deze prachtige muziek. Als afsluiting zing je, samen met honderden anderen en begeleid door een professioneel orkest, de sterren van de hemel.
 
Deze feestelijke dag start met een gastvrije ontvangst vanaf 9.30, en eindigt rond 17:45 uur met een borrel in de foyer. Het programma omvat een gezamenlijke warming-up, groepsrepetities, een tutti repetitie met orkest en natuurlijk de eindpresentatie in de prachtige Parkzaal van het Musis Theater.
 
Reserveer vóór 15 juli je plek in dit grootse koor en zing mee!
 
 
 
 
 
EKF Nieuwsbrief februari 2023   
 
Algemene Ledenvergadering EKF
Voor de komende algemene ledenvergadering (ALV) op
maandag 17 april om 20.00 uur in wijkgebouw ‘Het Slot’, vragen wij uw speciale aandacht.
Dit vooral omdat er o.a. een wijziging van de statuten van het EKF op de agenda staat. Temeer omdat de wijzigingen met betrekking tot de ‘Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ook voor de statuten van de koren gelden. Verder vinden wij dat er voor de goedkeuring van de nog toe te lichten gewijzigde punten van de EKF-statuten er zoveel mogelijk leden van het EKF aanwezig moeten zijn.
 
Aandachtspunt voor de WTBR is:
De voor de vereniging /rechtspersoon van toepassing zijnde aspecten van deze wet per 1 juli 2021, moeten per 01.07.2025 opgenomen zijn in de statuten van de rechtspersonen i.c. verenigingen, maar weet dus: de wet is al vanaf 1 juli 2021 van kracht en het veranderproces van concept naar een definitieve acte heeft binnen de verenigingvaak een lange doorlooptijd.
Voor vragen en advies hierover kunt u bij ons terecht.
 
Korting voor EKF koorleden
 
Het Muziekgebouw Eindhoven geeft aan de leden van de EKF lid-koren een korting van € 7,50 voor de uitvoering van het Requiem van Heinrich Biber op zondag 26 februari om 14.15 uur in de grote zaal ven het Muziekgebouw door het Freiburger BarockConcort & Vox Luminis o.l.v. Lionel Meunier.
De topzangers van Vox Luminis en de barokspecialisten uit Freibug maakten eerder een bejubelde cd-opname van dit mooie werk en een 5-sterren recensie.
Verder op het programma het Stabat Mater van Steffani (nou eens niet van Pergolesi) en een cantate van Bernhard. Een schitterend vocaal barok-programma, in de uitvoering door de internationale top.
 
Om de korting van €7,50 in werking te stellen gebruik je de tijdens het bestelproces op de website van het Muziekgebouw Eindhoven de volgende actiecode: fbkf
 
 
 
EKF Jaaropgaven
Onlangs ontving u van ons weer het verzoek om de jaaropgave EKF in te vullen. Graag hiervoor uw aandacht, temeer omdat wij naast een juiste facturering ook graag uw correcte koorgegevens vermelden op de EKF website.
 
Korenfestival
 
Wij zijn als bestuur van EKF teleurgesteld over het opnieuw uitstellen van het enthousiast onthaalde korenfestival.
Aanvankelijk leek er nog een optie te zijn voor het najaar ‘23 maar omdat er binnen het Muziekgebouw momenteel andere prioriteiten zijn, zit er dat niet meer in. Vanuit het MG is wel beloofd dat ze er nog op terug zullen komen, maar nu even niet!
 
Corona-veilige repetitieruimtes
 
De periode van Corona met extra zorg voor goed geventileerde ruimtes lijkt achter ons te liggen. In contact met de Gemeente Eindhoven over dit onderwerp is gebleken dat de gemeente nu ook het standpunt inneemt dat, door het vervallen van alle voorzorgsmaatregelen rond corona, het onderwerp ‘corona-veilige repetitieruimtes geen aandacht meer behoeft.
Echter onze mening is: Corona is nog niet weg en we zitten allemaal, met veel ouderen onder ons, weer gewoon naast elkaar en zingen, met alle geladen airosolen van dien, weer het hoogste/mooiste lied. Fijn!!
Maar toch, préventieve, goede ventilatie in onze repetitieruimtes, het liefst professioneel geïnstalleerd, blijft echt belangrijk! Graag hiervoor uw aandacht.
 
Dag van de Amateurkunst
VOOR EN DOOR AMATEURKUNSTENAARS
zondag 2 april 2023 in het CKE
 
CKE, huis voor amateurkunst en cultuureducatie in Eindhoven, organiseert op zondag 2 april de Dag van de Amateurkunst: een dag voor en door amateurkunstenaars. De gelegenheid om jezelf als amateurkunstenaar in de spotlights te zetten. 
MEEDOEN? MELD JE vóór 1 maart AAN !
Het programma maken we namelijk samen met de Eindhovense amateurkunstenaars. Wil je meedoen als amateurkunstenaar- of vereniging of heb je een idee? Mail dat dan naar amateurkunst@cke.nl
 
Alles begint met kijken en geloven dat het kan, zie jij het ook al voor je? Binnenkort volgt meer informatie en het programma. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________
 
 
Nieuwsbrief november 2022
 
ZONDAG 2 JULI 2023 Safe de date! Korenmanifestatie! Zoals in de algemene ledenvergadering is medegedeeld is EKF in gesprek met Ankie Titulaer, programmeur van het Muziekgebouw over een alternatief voor het Meezing Event. Dat laatste wordt nu commercieel door andere partijen ingevuld en staat dus los van de EKF. Het alternatief heeft als doelstelling het Muziekgebouw nog meer de plaats te laten zijn waar iedere muziekliefhebber welkom is, te laten zien dat zingen en samen zingen vooral ook leuk is om te doen. Zo werd op voorstel van de EKF in het overleg van augustus j.l. de idee opgevat om een manifestatie te ontwikkelen waarbij alle eindhovense koren worden uitgenodigd om er aan deel te nemen. Daarbij is ons idee om zondag 2 juli 2023 een dag te laten zijn waarbij alle koren zich op één van de podia in het Muziekgebouw kunnen presenteren; aan elkaar en aan publiek waarbij ieder koor en iedere zanger ook kan deelnemen aan verschillende workshops met professionals uit de muziekwereld. Om dit goed te kunnen realiseren moet er natuurlijk wel voldoende belangstelling zijn. Nadere informatie met de vraag voor belangstelling volgt zeer binnenkort. De datum 2 juli 2023 van dit bericht is gecanceld; alles wordt in het werk gesteld om  het evenement te organiseren in het najaar 2023 of in juni/juli 2023
 
Website EKF en de ‘Concertagenda’ De website van EKF wordt binnen het EKF bestuur beheerd en het is voor EKFleden niet mogelijk zelf mutaties aan te brengen. Voor aanpassing van de inhoud van de diverse rubrieken gelieve men de verschillende aanmeldingsformulieren te gebruiken. Voor de meest gebruikte aanvraag, de aankondiging van concerten, klikt men bij concerten op ‘Agenda’ en klik direct door op ‘Aanmeldingsformulier’. U kunt het ingevulde formulier direct versturen door de betreffende knop ‘Verzenden’ aan te klikken. Posters of flyers kunnen alléén in een JPG format worden toegevoegd aan de aanmelding. Deze kan dan in een voor de site passend formaat worden opgenomen in de aankondiging. Omdat het aanmeldingsformulier nog enige handmatige actie vergt voor de websitebeheerder zijn andere formats zoals Pdf helaas niet mogelijk.
 
Nieuw in Eindhoven!
GREGORINSE KRING In 2016 richtte koordirigent Wilko Brouwers in Utrecht een eerste Gregoriaanse Kring op. Een Gregoriaanse Kring is een groep liefhebbers van het gregoriaans, die eenmaal per maand samenkomt om zich te verdiepen in het gregoriaanse repertoire, behorend bij de betreffende periode van het kerkelijk jaar. Er wordt in principe niet naar een uitvoering toegewerkt, maar het samen zingenderwijs bestuderen van de gezangen staat centraal. Er zijn sinds 2016 ook Kringen in ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Groningen ontstaan. Vanaf februari 2023 gaat Eindhoven ook meedoen. De Gregoriaanse Kring Eindhoven zal maandelijks op zondagmiddagen samenkomen in de kapel van Kronehoef aan de Kloosterdreef 23. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 5 februari van 14:00 tot 17:00 uur. Belangstellenden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met Wilko Brouwers, info@wilkobrouwers.nl of 06-11098229. Voor zangers die geen ervaring hebben met gregoriaans, maar wel geïnteresseerd zijn, kan eventueel een introductieworkshop worden aangeboden. Zie ook: www.gregoriaansplatform.nl/gregoriaanse-kringen
 
Dag van de Amateurkunst 2023
Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze dag zal plaatsvinden. Het zal in ieder geval niet in januari zijn, maar waarschijnlijk in het voorjaar. Zodra wij meer weten hoort u van ons.
 
 
Coronaveilig repeteren De EKF probeert met de wethouder van cultuur van de gemeente Eindhoven in gesprek te komen over financiële ondersteuning voor het coronaveilig maken van repetitieruimtes met professionele gecertificeerde ventilatie-apparatuur. De gemeente heeft hier in eerste aanleg negatief op gereageerd omdat er van overheidswege geen coronamaatregelen meer van toepassing zijn. Omdat er nog altijd sprake is van covid wil de EKF in het kader van noodzakelijke preventie, dus in het belang van de gezondheid van alle zangers, aandacht voor professionele maatregelen en een bijdrage in de kosten daarvan. Daarom is dus alsnog om een gesprek met de betreffende wethouder gevraagd. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
 
www.eindhovensekorenfederatie.nl
secretariaat@eindhovensekorenfederatie.nl                                                                              
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Nieuwsbrief juni 2022
 
ALV van EKF Op vrijdagavond 25 maart vond de Algemene Leden Vergadering van de Eindhovense Koren Federatie plaats in Wijkcentrum De Uitwijk.
Helaas was Karin Visser, de spreker over 'de Revitalisering amateurkunstverenigingen anno 2022' verhinderd.
Zij werd vervangen door Desiree Wevers (innovatie manager CKE).
 
Het verslag van de ALV van 2021 is goedgekeurd, alsmede het verslag van de secretaris en de financiële verantwoording over 2021.
De begroting voor 2022 werd ook goedgekeurd, met het voorstel om een groter deel van het budget voor stemvorming en koorscholing aan te wenden voor koorscholing.
 
De secretaris, Kees Jansveld, was niet herkiesbaar voor een functie in het bestuur van de EKF.
De voorzitter bedankt Kees Jansveld voor zijn bijdrage als secretaris in het bestuur.
Als nieuw bestuurslid is door de ALV Johan de Boer gekozen.
De opkomst voor deze ALV was erg slecht. Slechts 7 (van de 34) koren hadden een vertegenwoordiger afgevaardigd.
Daarom heeft het bestuur van de EKF besloten om niet meer op de vrijdagavond de ALV te plannen, maar op roulerende avonden van maandag tot en met donderdag.
Taakverdeling bestuursleden EKF
Tijdens de eerste bestuursvergadering na de ALV zijn de taken van het bestuur als volgt verdeeld:
Voorzitter: Marina Jonker
Secretaris: Henk de Wit
Penningmeester:
Fons de Breet Bestuursleden 
Michel Wenting en Johan de Boer
Verdeling overige taken: Overleg met CKE: Marina Jonker en Henk de Wit
Website en meezingconcerten: Michel Wenting
Nieuwsbrieven: Johan de Boer
 
Koren pop-up op 25 september 2022
Op zondag 25 september wordt er door de EKF in samenwerking met het CKE een koren pop-up georganiseerd om het nieuwe koorseizoen een feestelijke opening te geven.
Ook krijgen de koren hierdoor de mogelijkheid om hun naamsbekendheid te vergroten en mogelijk nieuwe leden te werven.
Zodra meer informatie beschikbaar is over tijd en plaats zal dit bekend gemaakt worden.
 
Zet je concert in de agenda!!
Op de EKF website staat een overzicht van alle concerten die de lidkoren in de komende maanden zullen uitvoeren.
Het is verstandig om deze agenda te gebruiken om enerzijds te weten welke concerten er zoal zijn,
maar vooral om te voorkomen dat koren in elkaars wielen gaan rijden door op dezelfde dag een concert te organiseren of in eenzelfde maand  het zelfde stuk te gaan uitvoeren .
Na het aanklikken van het logo van het koor in de concertagenda wordt de website van het betreffende koor geopend met informatie over het te geven concert
 
Zomervakantie
Het bestuur van de Eindhovense Koren Federatie wenst alle koorleden en dirigenten een ontspannen en fijne zomervakantie.
Juni 2022 www.eindhovensekorenfederatie.nl
 
secretariaat@eindhovensekorenfederatie.n                         
 

________________________________________________________    

 
Nieuwsbrief november 2021
Vacature bestuurslid EKF
In verband met het aftreden van twee bestuursleden, waaronder de secretaris, zijn er plaatsen in het bestuur vacant. Het bestuur ontvangt graag aanmeldingen voor deze vacatures. Ook een suggestie voor een geschikte kandidaat is welkom bij het secretariaat van de EKF. Dag van de Amateurkunst 2022 De koepels van de amateurverenigingen (EKF en BEM), vertegenwoordigers van de toneel- en dans groepen en het CKE organiseren op zondag 30 januari 2022 weer een
 
Dag van de Amateurkunst.
Deze dag zal plaatsvinden in het gebouw van het CKE (Pastoor Petersstraat 180 ). Jullie hebben intussen een uitnodiging van het CKE om daaraan deel te nemen. Het wordt een dag met optredens van de verschillende amateurverenigingen en workshops op divers gebied. Wij adviseren jullie om deel te nemen en om deze dag onder de aandacht te brengen van jullie leden, zodat iedereen kan genieten van dit aanbod. Indien jullie je eigen koor onder de aandacht wilt brengen is dit een uitgelezen kans. Als jullie flyers van je koor wilt uitdelen, kan dit alleen door een stapeltje van die flyers achter te laten in de stand van de EKF. Deze stand is gedurende deze dag continue bemand.
 
Open Monumentendag 2022
De EKF en het CKE zijn druk bezig om het mogelijk te maken om optredens door koren te organiseren in monumentale panden gedurende de open monumentendag. Gedacht wordt aan een optreden van 20 minuten, gevolgd door 10 minuten pauze. Dan treedt weer een ander koor op. Zodoende krijgen de koren de kans om zich te presenteren aan het Eindhovense publiek en wordt het ook aantrekkelijker voor het publiek om de monumenten te bezoeken. Wij houden jullie op de hoogte van de voortgang.
 
Meezingconcerten
Vanuit het Muziekgebouw is medegedeeld dat er door de vele inhaalprogramma’s als gevolg van Covid 19, geen ruimte is voor het organiseren van een Meezing (Matthäus) in 2022. Met de programmamanager Muziekgebouw is afgesproken om in april 2022 de zaak opnieuw te bespreken voor een meezingconcert in 2023.
 
Cursussen CKE
Door Corona waren de cursussen bij het CKE gestopt. Intussen zijn de cursussen weer gestart en kan nog steeds deelgenomen worden aan de CKE cursussen op kosten van de EKF. Het gaat om de cursussen: – Ontdek-je-stem Basis, – Ontdek-je-stem vervolg, – Workshop de Ouder wordende Stem. – Workshop popzang Jazz, – Stemtraining Pop en Jazz – Vrouwen vocaal ensemble Voor deze cursussen kan ieder koorlid van een bij de EKF aangesloten koor zich opgeven bij het CKE. Daarnaast is er de mogelijkheid voor het hele koor om een koorscholing af te spreken door een extern bevoegde docent. Deze aanvraag moet gericht worden aan de secretaris van de EKF (secretariaat@eindhovensekorenfederatie.nl).
 
Korenveld
De stichting Korenveld (waar ook de EKF aan deelneemt) organiseert op 19 en 20 maart 2022 een zangmanifestatie onder de naam Brabant Luidkeels. Deze manifestatie zal plaatsvinden in Tilburg en Veghel. Zodra er meer informatie (planning, locaties, optredens, workshops e.d.) beschikbaar is wordt dat doorgestuurd.
 
November 2021
www.eindhovensekorenfederatie.nl
secretariaat@eindhovensekorenfederatie.nl
 
_________________________________________________________        
Nieuwsbrief mei 2021
 
ALV EKF
Wij hebben besloten de algemene ledenvergadering van de Eindhovense Koren Federatie uit te stellen tot maandag 28 juni, omdat wij hopen dat we dan weer fysiek kunnen vergaderen. Tijdens deze ALV zullen de dirigenten Ton van de Weem en Leo Smeets een presentatie verzorgen over het belang van zang voor kinderen en zal er hopelijk een discussie volgen over het oprichten van een kinderkoor/het betrek-ken van jeugd bij onze koren. Hopelijk levert deze discussie voldoende ideeën op om de jeugd in Eindhoven meer aan het zingen te krijgen. En daardoor de mogelijkheid om in de toekomst weer jonge leden te werven voor onze koren. Als we onverhoopt nog niet fysiek kunnen vergaderen zal op die avond een on-line vergadering worden georganiseerd. Ook zal het bestuur van de EKF dan voorstellen om éénmalig voor 2021 een korting van 50% op de contributie toe te passen i.v.m. het positieve financiële resultaat uit 2020. “We mogen weer” feestelijk begin van het nieuwe koorseizoen Van verschillende kanten kwam de suggestie om begin september 2021 een gezamenlijk optreden van alle koren uit Eindhoven te organiseren om te vieren dat de corona maatregelen voorbij zijn en dat “we weer mogen zingen”. Tevens is dat een mooie gelegenheid om het zingen in koren weer onder de aandacht van het publiek te brengen. En wie weet kunnen we enkele nieuwe leden verwelkomen. Dit voorstel zal ook een punt zijn op de ALV van 28 juni. Willen jullie vast nadenken over locatie, vorm, welk lied(eren) en mogelijk ook zelf als koor optreden. Een mogelijke datum is zondag 12 september (geen bevrijdingsfeest of lichtjes-route).
 
Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Op 1 juli 2021 gaat deze wet in. Dit is ook van toepassing op het bestuur van koren. Supportpunt en Lichtstad Advocaten hebben hierover op 29 maart een webinar georganiseerd. Deze presentatie is (na aanmelden) te zien op de website van Supportpunt (www.supportpunt.nl). Het belangrijkste voor de koren is het regelen van belet en ontstentenis (korte of lange afwezigheid) van bestuurders in de statuten. Overigens heb je daar nog 5 jaar de tijd voor. Advies: bekijk de presentatie op de website van Supportpunt.
 
Steunpakket voor amateurkunsten
Onze brandbrief richting de gemeente Eindhoven heeft resultaat gehad. Het steun- en herstelpakket voor amateurkunstverenigingen is definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van Eindhoven. Het CKE heeft een nieuwe regeling geschreven: aanvulling basisbijdrage 2021. Via deze regeling is het voor de koren mogelijk om een begrotingstekort over 2021 a.g.v. de corona-crisis aan te laten vullen. Deze aanvulling basisbijdrage 2021 kan tot 1 juli 2021 aangevraagd worden via de website van het CKE. Het is overigens niet nodig om dit begrotingstekort officieel via een ALV van jullie koor te laten goedkeuren. Probeer zo goed mogelijk gemiste inkomsten en extra uitgaven in te schatten.
 
Samenvatting van de regels voor amateurkoren m.b.t. auteursrechten
Onze penningmeester heeft (met hulp van één van onze koren) de regels voor amateurkoren m.b.t. auteursrechten uitgezocht en op papier gezet. Dat was een hele klus en deze notitie dekt ca 98% van de gevallen. Deze notitie is als bijlage bij deze nieuwsbrief opgenomen. De belangrijkste aanbeveling voor jullie is: sluit een licentie ‘additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek en songteksten’ af bij de FEMU.
 
Vragen rondom de coronamaatregelen
Wij sturen alle informatie over de coronamaatregelen aan jullie door. Vooral de richtlijnen van Koornetwerk Nederland (www.koornetwerk.nl) en de informatie op www.virmus.nl zijn voor de koren van belang. Als er vragen zijn naar aanleiding van de coronamaatregelen of consequenties daarvan voor jullie koor, aarzel dan niet om ons te benaderen. Wij zullen dan trachten je te helpen. Mei 2021 www.eindhovensekorenfederatie.nl secretariaat@eindhovensekorenfederatie.n
 
______________________________________________________________________
 
Nieuwsbrief februari 2021
 
Steunpakket voor amateurkunsten
Naar aanleiding van de problematiek rondom corona stuurden EKF, BEM en CKE als overkoepelende organisaties in november 2020 een brandbrief richting de gemeente Eindhoven. Het CKE heeft hierop op 21 januari 2021 een brief gestuurd aan alle amateurkunstverenigingen waarin is vermeld dat EKF, BEM en CKE de knelpunten bij de amateurkunstverenigingen als gevolg van corona en de mogelijkheden voor noodsteun hebben besproken met Cultuur Eindhoven. Naar verwachting neemt de gemeente Eindhoven hierover een beslissing in maart 2021. Wij zullen aandringen op snellere besluitvorming. Zodra dit heeft plaatsgevonden zullen we jullie hierover direct informeren.
Vragen rondom de coronamaatregelen
Wij sturen alle informatie over de coronamaatregelen aan jullie door. Vooral de richtlijnen van Koornetwerk Nederland (www.koornetwerk.nl) en de informatie op www.virmus.nl zijn voor de koren van belang. Als er vragen zijn naar aanleiding van de coronamaatregelen of consequenties daarvan voor jullie koor, aarzel dan niet om ons te benaderen. Wij zullen dan trachten je te helpen.
Dag van de Amateurkunst en Fête de la Nature
Door de coronacrisis is de Dag van de Amateurkunst in januari 2021 niet doorgegaan, zelfs een corona-proof variant was niet mogelijk . Of die dag op een later tijdstip in 2021 alsnog wordt georganiseerd is afhankelijk van het verloop van de coronacrisis. Ook is het nog onbekend of en wanneer het bekende 'Fête de la Nature' bij de Wasvenboerderij dit jaar zal plaatsvinden. Wij houden jullie op de hoogte van de plannen van het CKE.
Korenveld Brabant
Het Korenveld Brabant wil de koren in Noord-Brabant beter op de kaart zetten. Dat doel wordt o.a. bereikt door het organiseren van korenfestivals. De EKF is lid geworden van 'Korenveld Brabant' en helpt bij de organisatie van de activiteiten van Korenveld Brabant. De volgende activiteit is het festival 'Brabant Luidkeels' dat gepland stond op 6 en 7 maart 2021 in Tilburg en Veghel. Vanwege een drietal factoren (corona, tegenvallende inschrijvingen en nog niet toegezegde subsidies) is dit festival verschoven naar september/oktober 2021. Zodra er meer bekend is krijgen jullie dit van ons te horen.
Portal voor koren van Supportpunt
Een van de bestuursleden van het bestuur van de EKF heeft n.a.v. de presentatie van Supportpunt op de laatste jaarvergadering, contact gezocht met Supportpunt over het voeren van de financiële administratie van het eigen koor. Dit heeft geresulteerd in een gesprek met Supportpunt over de mogelijkheden voor het uniformeren van de financiële administratie van koren waarbij Supportpunt mogelijk ondersteuning kan bieden en koren ook elkaar kunnen helpen, bijvoorbeeld bij het tijdelijk wegvallen van de penningmeester. Hierbij zou dan gebruik gemaakt worden van het portal van Supportpunt om b.v. de ledenadministratie en de financiële administratie onder te brengen. Naar aanleiding van dit gesprek gaat Supportpunt derde partijen benaderen voor de mogelijkheden en de kosten die het bouwen en inrichten van dergelijke functies met zich meebrengen. Als u hiervoor belangstelling heeft of t.z.t. mee wilt denken over de verdere inrichting van een dergelijk systeem kunt u zich opgeven bij ons secretariaat.
ALV EKF
De algemene ledenvergadering van de Eindhovense Koren Federatie staat gepland voor woensdag 19 mei om 20:00 uur. Wij hopen dat we dan samen weer fysiek kunnen vergaderen. Tijdens deze ALV zal dirigent Ton van de Weem een presentatie verzorgen over het belang van zang voor kinderen en zal er hopelijk een discussie volgen over het oprichten van een kinderkoor/het betrekken van jeugd bij onze koren. Ook zal het bestuur van de EKF dan voorstellen om éénmalig voor 2021 een korting van 50% op de contributie toe te passen i.v.m. het positieve financiële resultaat uit 2020.
 
Februari 2021
www.eindhovensekorenfederatie.nl
secretariaat@eindhovensekorenfederati
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VERZEKERING VOOR VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS
De tekst hieronder is overgenomen van de website van de gemeente Eindhoven. Het EKF neemt hier geen enkele aansprakelijkheid. 
Ben je actief als vrijwilliger of mantelzorger in Eindhoven? Dan ben je voor de activiteiten die je als vrijwilliger of mantelzorger uitvoert automatisch via ons verzekerd bij Centraal Beheer. Jij, of de vrijwilligersorganisatie, hoeft daarvoor niets te doen.
Wie is verzekerd via deze verzekering? 
Je bent via onze verzekering bij Centraal Beheer verzekerd als je: 
·         Binnen een organisatie onbetaald en onverplicht werk doet met een maatschappelijk belang (ook als dat eenmalig is) 
·         Een maatschappelijke stage volgt voor het voortgezet onderwijs 
·         Mantelzorger bent voor minimaal 8 uur per week 
·         Werk doet voor de kerk 
·         Buurtactiviteiten regelt
·         Voor de organisatie met de auto op pad gaat
-         Er geldt geen leeftijdsgrens.
Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie zijn niet verzekerd.
Waar ben ik voor verzekerd?
·         Vrijwilligers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid particulieren, ongevallen, rechtsbijstand en verkeersaansprakelijkheid.
·         Vrijwilligersorganisaties zijn verzekerd voor aansprakelijkheid bedrijven.
·         Bestuurders van vrijwilligersorganisaties zijn verzekerd voor aansprakelijkheid.
Ik wil graag schade melden. Hoe doe ik dat? 
Voor het melden van schade vul je onderstaand aangifteformulier in. Mail het ingevulde formulier naar schade@eindhoven.nl
Je kunt de schade alleen melden als je via ons verzekerd bent. Weet je niet zeker of je met het werk dat je doet verzekerd bent? Vraag het na door een mail te sturen naar schade@eindhoven.nl of door ons te bellen op telefoonnummer 14 040 (elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur).
Ik heb nog vragen. Waar vind ik meer informatie?
Heb je vragen over ons contract met Centraal Beheer of over de dekking van het collectieve pakket?
Dan kun je bellen met Centraal Beheer, telefoonnummer 055 - 579 81 64. Meer informatie over de voorwaarden vind je op centraalbeheer.nl/vrijwilligers
Adres
Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland:  +31 40 238 6000 
Inwonersplein, Stadhuisplein 10 
5611 EM Eindhoven

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optreden in Café-C
Podium voor bandjes, singer-songwriters, koren en bigbands
 
CKE presenteert samen met Centrum voor Pop en Jazz elke derde zondag van de maand een gevarieerd muzikaal programma in de Oude Rechtbank in Eindhoven.
Bandjes, singer-songwriters, koren en bigbands uit Eindhoven en omgeving wordt een podium geboden waar zij zich kunnen presenteren aan publiek.
De bezoekers van Café-C laten zich verrassen door bijzondere optredens en genieten ondertussen van een drankje in een relaxte sfeer. Ideaal voor de zondagmiddag! 
De chef van de Oude Rechtbank zorgt elke editie voor free bites in de vorm van een lekker gerechtje. Gratis voor alle bezoekers. 
Ook op het podium? 
Heb je interesse om op te treden in Café-C? Neem dan contact op met Sandra van Gerwen via sandra.vangerwen@cke.nlof 040-2163263.
 
Café-C duurt van 15.00 tot 18.00 uur en vindt plaats in de Oude Rechtbank, Stratumseind 32 in Eindhoven. De toegang is gratis.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAND P
In de voormalige Plaza Futura aan de Leenderweg in Eindhoven zetelt sinds eind oktober 2015 een nieuwe organisatie genaamd PAND P.
Pand P is een nieuwMogelijkheden in  PAND P
 
 kunst- en cultuurpodium in Eindhoven waar alle uitvoerende kunstvormen, waaronder muziek, toneel en dans, welkom zijn.
Pand P is een open huis waar jeugd, amateur en professional elkaar aanvullen en versterken. Waar alle dagen van de week iets gebeurt. Waar de buurt zijn ‘thuis’ vindt en maakt. Waar we podiumkunstenaars met elkaar verbinden en faciliteren. Er is gelegenheid voor een hapje en een drankje en bovendien is de bar met terras heropend.
Enkele basisgegeven
Contactpersoon: Hans van Heiningen, e-mail hans@pand-p.nl  tel 06 53705347.
Repetitie kosten Grote Zaal € 80,- excl. btw, Kleine zaal € 50,- excl. btw. (Kan ook voor minder als de zaal niet bezet is).
Reserveren via Hans van Heiningen
Kosten Grote Zaal € 350,- per dag excl. btw. Mét gebruikmaking van licht en geluid. Zelf technicus meenemen als dat nodig is.
De opbrengst van de kaartverkoop is voor de organiserende partij. Kaartverkoop kan via de website van Pand P (als extra service van Pand P).
Reserveringskosten zijn voor de klant zelf (ongeveer € 1,40). Zie  voorbeeld www.pand-p.nl
In de Grote Zaal (Theaterzaal) kunnen 105 personen plaatsnemen en in de Kleine Zaal (midden) ongeveer 50 personen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Auteursrechten voor koren:

Zie het uitgebreide bericht aan de koren van april 2021 onder het menu Nieuws van de homepage EKF.

________________________________________________________

 

 

Mogelijkheden in  PAND P

In de voormalige Plaza Futura aan de Leenderweg in Eindhoven zetelt sinds eind oktober 2015 een nieuwe organisatie genaamd PAND P.

Pand P is een nieuw kunst- en cultuurpodium in Eindhoven waar alle uitvoerende kunstvormen, waaronder muziek, toneel en dans, welkom zijn.

Pand P is een open huis waar jeugd, amateur en professional elkaar aanvullen en versterken. Waar alle dagen van de week iets gebeurt. Waar de buurt zijn ‘thuis’ vindt en maakt. Waar we podiumkunstenaars met elkaar verbinden en faciliteren. Er is gelegenheid voor een hapje en een drankje en bovendien is de bar met terras heropend.

Enkele basisgegeven

Contactpersoon: Hans van Heiningen, e-mail hans@pand-p.nl  tel 06 53705347.

Repetitie kosten Grote Zaal € 80,- excl. btw, Kleine zaal € 50,- excl. btw. (Kan ook voor minder als de zaal niet bezet is).

Reserveren via Hans van Heiningen

Kosten Grote Zaal € 350,- per dag excl. btw. Mét gebruikmaking van licht en geluid. Zelf technicus meenemen als dat nodig is.

De opbrengst van de kaartverkoop is voor de organiserende partij. Kaartverkoop kan via de website van Pand P (als extra service van Pand P).

Reserveringskosten zijn voor de klant zelf (ongeveer € 1,40). Zie  voorbeeld www.pand-p.nl

In de Grote Zaal (Theaterzaal) kunnen 105 personen plaatsnemen en in de Kleine Zaal (midden) ongeveer 50 personen.

 
 

Volume
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settings
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie: CKE Eindhoven

 

www.korenveld-brabant.nl